Välkommen till Övertorneå Energi!

Bredband november 2022

Fritidshusabonnemang upphör 2022-12-31

Bredbandstaxa ”Bredband_privat_50” upphör 2022-12-31. Från 2023-01-01 finns endast en taxa för privatpersoner ”Bredband_privat_100”, 300 kr/mån.

Berörda kunder har aviserats via brev under november.

Detta genomförs för att samtliga kunder skall vara med att täcka bredbandsnätets kostnader, på ett mer korrekt sätt än nuvarande taxa.

Fakturor september 2022

Fakturor med förfallodag 2022-08-31

En en del kunder har fått sin faktura försenad. Den skulle normalt delats ut i mitten av augusti med kom ut med posten till en del kunder först i början av september. Denna faktura kan betalas under september utan att det tillkommer några förseningsavgifter.

Den faktura som förfaller 2022-09-30 är utdelad som normalt.

Vi beklagar det inträffade.

Fjärrvärme Maj 2022

På grund av händelser i vår omvärld, mycket med bäring på det pågående kriget i Ukraina, har kostnaderna för våra bränsleleveranser stigit på ett oroväckande sätt.

Våra tariffer har varit oförändrade sedan 2017 men vi kan inte ta dessa ökade kostnader utan att det kommer att påverka våra avgifter.

Den rörliga energiavgiften för fjärrvärme höjs med 2 öre/kWh och den fasta avgiften höjs med olika belopp beroende på fastighetens förbrukning. I genomsnitt ökar kostnaden med cirka 5%.

På grund av detta kommer vår prislista för fjärrvärme att justeras från 2022-09-01.

April 2022

Information gällande statlig Elpriskompensation.

Tidigare i år införde Regeringen, med anledning av de exceptionellt höga elpriserna, en elpriskompensation till hushåll i hela Sverige för elkostnader under vintermånaderna december 2021, januari och februari 2022.

Du som kund behöver inte ansöka om detta. Är du berättigade att få ersättningen kommer du att få det automatiskt från din elnätsägare.

Ersättningsmodellen för perioden december 2021–februari 2022 är utformad som en trappa, som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad.

Elpriskompensationen för december–februari kommer att krediteras på de fakturor Övertorneå Energi AB skickar ut till våra kunder i början av april. Om den första fakturan, innehållande kompensationen, summeras till ett kvarstående tillgodo kommer det tillgodot att avräknas automatiskt på kommande fakturor.

Läs mer om Elpriskompensationen och hur ersättningstrappan fungerar på Regeringens Hemsida.

Om Övertorneå Energi

Övertorneå Energi är bildat för att skapa förutsättningar för långsiktigt ägande med stabila elleveranser.

Sedan 2014 är vår personal, stationerad i Övertorneå, för att ansvara för drift och underhåll av elnät, värmeverk, kraftstationer, stadsnät och vägbelysning. Om du hittar fel eller annat som kan störa leveranser så kontakta oss gärna. Meddela vilken adress eller stolpnummer som finns i närheten så förenklar det hanteringen och kortar felsökning.

Övertorneå Energi ansvarar för eldistributionen inom Haparanda och Övertorneå kommuner. Från Mattila i söder till Svanstein i norr.

Övertorneå Energi Försäljning ansvarar för fjärrvärme i Övertorneå och är elleverantör till privatpersoner och företag.

Övertorneå Energi AB och Övertorneå Energi Försäljning AB ägs båda till 100% av Övertorneå kommun.

Ordförande är Roland Kemppainen.